Česká geologická společnost

Oficiální www stránky
Skok na navigaci
ČGS > Konference > 3. Sjezd ČGS, Volary 2007 > Abstrakty

Abstrakty ke stažení - Volary 2007

Abstrakty referátů přednesených v rámci 3. sjezdu České geologické společnosti ve Volarech, 19 - 22. 9. 2007

Aichler J. a Bokr P. Popularizace geologie na českém internetu

Bačík P. a Uher P. Turmalíny série skoryl(dravit)-povondrait v redeponovaných turmalinitoch Západných Karpát

Bartošová R. Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis

Blažková M. Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří

Bokr P., Kraft P. a Mikuláš R. Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice – Vinice (ordovik pražské pánve)

Bokr P. a Sidorinová T. Fotoarchiv ČGS

Breiter K. Glimerit – neobvyklá surovina šumavských kameníků

Budil P. Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu

Buriánek D. Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika

Cempírek J. a Novák M. Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu

Čopjaková R., Buriánek D., Škoda R., Houzar S. a Novák M. Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika

Čopjaková R. a Škoda R. Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny

Dosbaba M. a Schwarzová M. RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy – předběžné výsledky

Dudíková-Schulmannová B. a Verner K. Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad

Dvořák L. Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna

Faryad S. W. a Košer J. Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny

Fatka O., Szabad M., Šinágl M. a Vokáč V. Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti

Fiferna P. Vydavatelství České geologické služby – okno do světa geologie

Fifernová M., Kondrová L., Tomas R. a Krejčí Z. Národní geologická mapová databáze

Gilíková H., Budil P., Čech S., Hanžl P., Otava J., Svobodová M. a Ziegler V. Křídové sedimenty východní části Mongolského altaje

Hanák J., Kašparec I., Chlupáčová M., Müller P. a Müllerová V. Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd

Hanžl P., Buriánek D., Hrdličková K., Aichler J., Gerdes A. a Byambasuren D. Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko

Holub F. V. Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu

Holub F. V., Lantora M., Síh C. a Paglialonga A. Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)

Hradecký P., Šebesta J., Vries van Wyk B., Havlíček P., Hrubeš M., Kycl P., Mlčoch B., Mrázová Š., Novák M., Opletal M., Přichystal A., Rapprich V., †Staník E., Ševčík J., Baratoux L., Tomas R., Strauch W., Buitrago N., Navarro M. Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce

Hrdličková K., Buriánek D., Gerdes A., Bolormaa K. a Hanžl P. Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje

Chlupáčová M., Hanák J. a Procházka J Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky

Chudík P. a Uher P. Vzácnoprvková Nb-Ta mineralizácia v granitových pegmatitoch v oblasti Sopotnickej Doliny (Nízke Tatry, Západné Karpaty)

Janečka J. a Melichar M. Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (barrandien)

Jiřička J. Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost

Kernstocková M. a Melichar R. Napjatosntí analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy

Knížek M. a Melichar R. Mystérium pražského zlomu (barrandien)

Knížek M., Vojtěchovská A., Kamas J. a Bruthans J. Kvantitativní stopovací zkoušky v moravském krasu

Kocourková E., Losos Z. a Vávra V. Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova

Kofroň M. a Mikolajek S. G-Consult, spol.s.r.o

Kopačková A. V. Extrakce geologické informace z dat DPZ

Kraft P. a Kraft J. FaunistickÁ odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku

Kraft P. a Valent M. Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)

Krám P., Štědrá V., Skořepa J. a Mrnková J. Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese

Krejčí O., Bíl M., Bílová M. a Kašperáková D. Úloha české geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost

Krejčí Z.. Hanžl P., Aichler J., Rukavičková L. a Metelka V. Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu – 50

Křístek A. Právní prostředky ochrany geologického dědictví

Leichmann J., Hönig S., Novák M., Holá M. a Možná V. Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu

Litochleb J. a Sejkora J. Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)

Matysová P., Leichman J., Mencl V. a Sakala J. Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou

Melichar R. Moravskoslezské paleozoikum – variský akreční klín

Metelka V. Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)

Mikuláš R. Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice

Mlčoch B., Štědrá V. a Skácelová Z. Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy

Mrlina J. Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace

Nahodilová R., Faryad S. W. a Tropper P. Vývoj vysokotlakého tavení

Ohera M. a Pavlik B. Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ

Opletal M. Příkrovové stavby podél rozhraní lugika a silezika

Pertoldová J., Verner K., Nývlt D.,Týcová P. a Šrámek J. Geologický vývoj jižní části Šumavy

Petáková Z. a Bláhová-Sklenářová Z. Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!

Pokorný R., Holec M. a Pokorná K. Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje

Poul I., Melichar R. a Janečka J. Jurská vápencová bradla karpatského flyše

Procházka V. Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro „radioaktivní teplo“

Rajlich P. Šokový křemen v českém kráteru

Rak Š. Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna

Rez J. a Melichar R. Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu

Rojík P. Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska

Rukavičková L. Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu

Řídkošil T. Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie

Sedlák J., Gnojek I., Zabadal S., Pertoldová J., Werner T., Šrámek J. a Žák J. Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy

Schwarzová M., Zatloukalová I., Štelcl J. a Faimon J. Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd

Studená M., Holub F. V. a Verner K. Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví

Suchánková J., Holeczy D., Fojt B. a Leichman J. Nové Pb – Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná

Šimčíková M. Extraterestrické bazalty – magmatické procesy diferencovaných asteroidů

Šimon L. Nový pohľad na vulkanickú stavbu Poľany, stredné Slovensko

Škácha P., Plášil J., Goliáš V., Jarka P., Strnad L. a Sejkora J. Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR

Škoda R., Staněk J. a Čopjaková R. Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum

Štědrá V. a přípravná skupina MRPZ Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008

Táborský Z., Bokr P. a Sidorinová T. Determinační klíč a databáze těžkých minerálů

Turnovec I. Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)

Turnovec I. Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních

Uher P. REE-Nb-Ta-Zr-F mineralizácia Hnilčík – Ráztoky (Gemerikum, Západné Karpaty)

Verner K., Buriánek D., Soejono I., Vondrovic L., Zavřelová A., Melichar R. a Kachlík V. Záznam strukturního vývoje a vztahu severovýchodní části Moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika

Vítová H. Ekologie – móda nebo potřeba?

Vondrovic L. a Verner K. Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika

Vosk M., Holub F. V. a Verner K. Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu

Zajíček P. a Kofroň V. TOP GEO Group CZ spol.s.r.o

Zavřelová A., Melichar R., Soejono I., Verner K. a Tajčmanová L. Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika

Žáček V. a Babůrek J. Radioaktivita a facie vyderského a prášilského granitového plutonu na Šumavě

Žáčková E., Konopásek J., Jeřábek P. a Faryad S. W. Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic

Konferenční příspěvky nepodléhají recenznímu řízení ze strany České geologické společnosti

© Česká geologická společnost, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, tel.: 728 408 613, email:
Správce stránek Pavel Bokr, Webdesign P. Bokr, hostováno na serveru Přírodovědecké fakulty UK Praha.